martedì 31 gennaio 2012

Satoko Fujii ma-do - Heat Wave


Satoko Fujii (piano)
Natsuki Tamura (trumpet)
Norikatsu Koreyasu (contrabass)
Akira Horikoshi (drums)

Nessun commento: